Jak uzyskać pozwolenie na pracę cudzoziemca?

Podczas gdy zatrudnianie kogoś spoza kraju nie zawsze jest konieczne, istnieją pewne korzyści, które można uzyskać z tego powodu. Dla firm, które działają w wielu krajach, zatrudnienie osoby z innego kraju może ułatwić kontakty międzynarodowe i ułatwić komunikację między różnymi rynkami. Ponadto, zatrudnienie obcokrajowca może również pomóc w zwiększeniu zrozumienia innych kultur, co może być korzystne dla operacji biznesowych. Wreszcie, obcokrajowiec może również posiadać doświadczenie w określonej branży, co czyni go cennym aktywem. Ostatecznie, chociaż istnieją pewne zagrożenia związane z zatrudnieniem kogoś spoza kraju, istnieje również kilka potencjalnych korzyści, które należy rozważyć.

Kto to jest cudzoziemiec?

Zgodnie z polskim prawem, cudzoziemiec jest definiowany jako obywatel kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub kraju innego niż Szwajcaria. Definicja ta obejmuje szeroki zakres osób, od tych, którzy po prostu odwiedzają Polskę na wakacje, do tych, którzy uczynili z niej swój stały dom. Choć definicja cudzoziemca może wydawać się prosta, należy zauważyć, że termin ten może mieć różne implikacje w zależności od kontekstu, w jakim jest używany. Na przykład, w kontekście zatrudnienia, cudzoziemiec może podlegać innym wymogom dotyczącym zatrudniania niż obywatel polski. W związku z tym, ważne jest, aby mieć świadomość, w jaki sposób termin ten jest używany, aby zrozumieć jego pełne konsekwencje.

Kiedy nie potrzeba żadnych dodatkowych dokumentów?

Cudzoziemiec, który należy do jednej z poniższych kategorii, nie musi posiadać zezwolenia na pracę, aby być zatrudnionym w Polsce. 

Istnieje szereg cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę w Polsce. Są to osoby posiadające status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, osoby korzystające z ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni są również cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby posiadające zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych. Wreszcie, cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej również nie są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na pracę.

Jednak wszyscy inni cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Polsce, są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na pracę przed rozpoczęciem pracy. Proces uzyskiwania zezwolenia na pracę różni się w zależności od kraju pochodzenia i rodzaju pracy, którą cudzoziemiec będzie wykonywał. Jednakże wszyscy wnioskodawcy muszą złożyć wypełniony formularz wniosku, jak również dokumentację uzupełniającą, w odpowiednim urzędzie państwowym. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku, wnioskodawca otrzyma pozwolenie na pracę, które jest ważne przez określony czas. Po wygaśnięciu zezwolenia na pracę, cudzoziemiec musi ubiegać się o nowe zezwolenie na pracę, jeśli chce kontynuować pracę w Polsce.

Zezwolenia i ich rodzaje

Rodzaje zezwoleń na pracę, które są dostępne w Polsce są następujące:

TYP A – dla cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w Polsce na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się w Polsce.

TYP B – dla cudzoziemca, który będzie pracował w polskiej spółce na stanowisku kierowniczym lub w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz.

TYP C – dla cudzoziemca, który będzie delegowany do Polski na okres dłuższy niż 30 dni w celu wykonywania pracy u pracodawcy zagranicznego.

TYP D – dla cudzoziemca, który będzie delegowany do Polski w celu wykonania usługi o charakterze czasowym i okazjonalnym.

TYP E – dla cudzoziemca, który będzie delegowany do Polski na okres dłuższy niż 30 dni, ale krótszy niż 6 miesięcy w celu innym niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

TYP S – dla cudzoziemca, który będzie pracował w zakresie rolnictwa, leśnictwa czy rybactwa.

Na jak długo wydawane są zezwolenia?

Cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Polsce muszą uzyskać pozwolenie na pracę. Najpopularniejsze zezwolenia: zezwolenie typu A wydawane jest na okres nie dłuższy niż trzy lata, natomiast zezwolenie typu B może być wydane na okres do pięciu lat. Rodzaj wydawanego zezwolenia zależy od charakteru zatrudnienia, a także od kraju pochodzenia cudzoziemca. Aby uzyskać zezwolenie na pracę, cudzoziemiec musi mieć ofertę pracy od polskiego pracodawcy. Pracodawca musi również wykazać, że nie był w stanie znaleźć odpowiednich kandydatów na dane stanowisko na miejscu. Po wydaniu zezwolenia na pracę, cudzoziemiec może rozpocząć pracę w Polsce. 

Mogą Cię zainteresować