Na czym polega prawo obrotu gospodarczego?

Przepisy prawa gospodarczego to skomplikowana materia prawna. Sprawdź, co to jest obrót gospodarczy i na czym polega prawo obrotu gospodarczego. 

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze reguluje przepisy dotyczące stosunków społecznych, zachodzących w związku z wymianą dóbr i świadczeniem usług pomiędzy przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą, a ich kontrahentami (w tym także innymi przedsiębiorcami). Wspomniane stosunki społeczne określane są mianem stosunków prawnych obrotu gospodarczego. Prawo gospodarcze jest zespołem zasad, jednakże nieujętych w jednej, fundamentalnej zasadzie (kodeksie), ale w różnych ustawach zaliczanych do prawa prywatnego, takich jak:

  • kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93)
  • kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037)
  • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 646)
  • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 99 poz. 1001) 
  • ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1795)

Do najważniejszych zasad prawa gospodarczego zaliczają się, m.in.:

  • Zasada wolności gospodarczej
  • Zasada równości przedsiębiorców
  • Zasada profesjonalizmu
  • Zasada swobody umów
  • Zasada wolności konkurencji

Co to jest obrót gospodarczy?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, co to jest obrót gospodarczy. Warto jednak znaczyć, że pojęcie to nie jest ustawowo zdefiniowane, co sprawia, że prawnicy zwykle sięgają do orzecznictwa sądowego, aby przedstawić jego definicję. Przy wyjaśnianiu kwestii dotyczących prawa gospodarczego niezbędna jest także wiedza z zakresu ekonomii. Przyjmuje się jednak, że pod pojęciem obrotu gospodarczego kryją się wszelkie stosunki prywatnoprawne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na czym polega prawo obrotu gospodarczego?

W związku z powyższym, nie sposób udzielić jednoznacznej i konkretnej odpowiedzi na pytanie, na czym polega prawo obrotu gospodarczego. Osoby zainteresowane tą tematyką, powinny przede wszystkim wiedzieć, kto jest podmiotem prawa gospodarczego oraz jakie umowy gospodarcze, wynikające z wymiany dóbr i świadczenia usług, zwykle są zawierane. 

O profesjonalnym obrocie gospodarczym mówi się wtedy, gdy po obu stronach zawieranych umów stoją przedsiębiorcy. W przepisach wyróżnia się także obrót gospodarczy mieszany, będący sytuacją, w której jedną ze stron jest konsument. Jeśli natomiast po obu stronach występują konsumenci (obrót powszechny), zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. Należy jednak wiedzieć, że prawo gospodarcze zalicza się do szeroko rozumianego prawa cywilnego. Z drugiej jednak strony, prawo gospodarcze jest szerokim pojęciem, w skład którego wchodzi między innymi prawo spółek handlowych. To właśnie spółki są najważniejszą formą działania przedsiębiorców, której poświęca się najwięcej miejsca w przepisach prawa gospodarczego. Wzajemne prawa i obowiązki podmiotów prawa gospodarczego są ustalane na podstawie umów. Wyróżnia się dwa podstawowe typu umów handlowych: dwustronne (pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą) i jednostronne (pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem). Ponadto umowy dzieli się ze względu na okres, na jaki zostają zawarte (krótko- i długoterminowe). Wyróżnia się także umowy ramowe i wykonawcze, adhezyjne oraz umowy w trybie oferty, negocjacji, przetargu i aukcji. 

Komu powierzyć umowy w obrocie gospodarczym?

W dużych przedsiębiorstwa, zawierających umowy dwustronne, zwykle pracują specjaliści, którzy zajmują się na co dzień prawem gospodarczym. Warto jednak wiedzieć, że usługi z zakresu prawa gospodarczego można powierzyć specjalistom z firmy zewnętrznej. Outsourcingiem usług prawnych zajmuje się firma Payroll, zatrudniająca 120 wykwalifikowanych pracowników. Payroll oferuje wsparcie nie tylko w zakresie prawa gospodarczego, ale także prawa korporacyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego, prawa pracy, a także zagadnień związanych ze sprawami podatkowymi oraz ochroną danych osobowych. 

Artykuł powstał we współpracy ze stroną internetową payroll.pl.

Mogą Cię zainteresować